Prawo cywilne

Specjalizacja Kancelarii to kompleksowa obsługa prawna spraw cywilnych, w szczególności prowadzenie postępowań sądowych przed sądami wszystkich instancji.

Świadczymy szeroko zakrojoną pomoc prawną celem należytego zabezpieczenia interesów Klienta.

 • dochodzenie należności na drodze przedsądowej, sądowej oraz na etapie postępowania egzekucyjnego
 • windykacja należności:
  • prowadzenie postępowań sądowych o zapłatę, postępowań egzekucyjnych, prowadzenie negocjacji z dłużnikami oraz pomoc przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych
  • pomoc prawna dla dłużników w zakresie efektywnego zarządzania obciążającymi ich wierzytelnościami, w szczególności poprzez prowadzenie negocjacji z wierzycielami, ochronę prawną przed procesami sądowymi oraz redagowanie ugód sądowych i pozasądowych
 • dochodzenie roszczeń o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 • prawo rzeczowe – stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu, postępowanie wieczystoksięgowe
 • prowadzenie negocjacji ugodowych oraz opiniowanie i konstruowanie projektów ugodowego zakończenia sprawy (ugody sądowe i pozasądowe)
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów:
  • umowa sprzedaży, dostawy lub zamiany towarów, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa sprzedaży
  • związanych z korzystaniem z rzeczy – umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia
  • umowa dotycząca obrotu wierzytelnościami i zobowiązaniami z umów
  • umowa zabezpieczająca należyte wykonanie zobowiązań
  • rękojmia, gwarancja oraz serwis pogwarancyjny
 • sporządzanie informacji i ekspertyz prawnych
 • kompleksowa obsługa prawna w zakresie obrotu nieruchomościami

BAS A.S. VAN LEEUWEN, ATTORNEY | ADVOCAAT | AVOCAT

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., ESQ.), attorney at law and forensic auditor, assists clients with criminal matters, administrative supervision and enforcement cases, and internal and external investigations. Cases involving accusations of fraud, bribery, money laundering, corruption or violations, financial mismanagement, of international sanctions seriously disrupt a client’s operations and damage their reputation. At a client’s request, the attorney can conduct internal investigations, advice, litigate and negotiate with regulators and the Public Prosecution Service. He delivers swift solutions that address the underlying problems for urgent matters. Sometimes, his clients are injured by non-compliant conduct; sometimes they find themselves accused of the same.